Estrogen ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe phụ nữ?

Estrogen là chất quyết định nên một nửa thế giới này. Estrogen là một danh từ chung cho 3 chất là estron, estradiol và estriol. Estrogen được các tế bào …

Estrogen ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe phụ nữ? Đọc bài »