Bạch đồng nữ (Mò trắng, Bấn trắng)

1. Bạch đồng nữ có tên khoa học: Clerodendrum viscosum Vent. Clerodendrum canescens Wall. 2. Họ: Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). 3. Tên khác: Mò trắng, Bấn trắng 4. Mô tả: Cây bụi nhỏ, …

Bạch đồng nữ (Mò trắng, Bấn trắng) Đọc bài »