Thông tư 43/2013/ TT-BYT – Bộ Y tế: Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

Ngày 11/12/2013 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký ban hành Thông tư 43/2013/ TT-BYT: “Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với …

Thông tư 43/2013/ TT-BYT – Bộ Y tế: Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật Đọc bài »