Viện phí mới và Chất lượng dịch vụ y tế

Ngày 21/8, phiên họp với các chuyên gia về viện phí, Luật bảo hiểm y tế và Luật khám chữa bệnh do Ủy ban các vấn đề xã hội của …

Viện phí mới và Chất lượng dịch vụ y tế Đọc bài »